ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

Press Releases

Home 5 Frontpage 5 Deputy Permanent Secretary Busadee Santipitaks of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand launches the new web site

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย บุษฎี สันติพิทักษ์
เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ศรีลังกาประจำประเทศไทย วันที่ 6 ธันวาคม 2566

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

Congratulations the newly appointed Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ บุษฎี สันติพิทักษ์ เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนถาวรประจําคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ของศรีลังกา

หลังจากการกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นรองปลัดบุษฎี สันติพิทักษ์ และบุคคลสำคัญทุกท่านเนื่องในโอกาสแห่งประวัติศาสตร์ของการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวร ชมินดา ไอ โกโลนเน อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เว็บไซต์ใหม่จะกลายเป็นประตูดิจิทัลเพื่อรวบรวมและยกระดับความสัมพันธ์ของศรีลังกากับไทย กัมพูชา ลาวแบบทวิภาคีและกับ UNESCAP แบบพหุภาคี

ในขณะที่ยกย่องแสดงความยินดีและเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ รองปลัดบุษฎี สันติพิทักษ์ได้ระลึกถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและจริงใจระหว่างศรีลังกาและไทยตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทและความเชื่อร่วมกัน ท่านเสริมว่ารัฐบาลไทยยินดีอย่างยิ่งกับการขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีในหลายพื้นที่ และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการลงทุนที่จะถูกส่งเสริมผ่านข้อสรุปที่จะเกิดขึ้นของการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคี ท่านกล่าวว่าการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่จะเพิ่มการรับรู้ของสาธารณชนและความรู้สาธารณะเกี่ยวกับประเทศไทยและศรีลังกา

ท่านยอมรับด้วยความซาบซึ้งในการรวมประเด็นสําคัญตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ความร่วมมือในการพัฒนา การศึกษาเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เป็นต้น ท่านเน้นย้ำว่าปี 2568 เป็นปีแห่งการครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและศรีลังกา เว็บไซต์ได้รับการเปิดตัวในเวลาที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นความเข้าใจและความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศรวมถึงผู้คนทั้งสองประเทศด้วย

รองปลัดกระทรวงฯได้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในฐานะเพื่อนแท้ที่จะได้ทํางานใกล้ชิดกับศรีลังกาในทุกด้านที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในระดับทวิภาคี ข้ามภาคส่วนในระดับภูมิภาคและพหุภาคีในอีกหลายปีข้างหน้า

อํานวยความสะดวกให้คนไทยเข้าใจและอ่านภาษาศรีลังกาได้ง่ายด้วยภาษาแม่ของตนเองซึ่งในเว็บไซต์ใหม่มี เวอร์ชั่นภาษาไทย และจะเพิ่มภาษาเขมรและภาษาลาวในเว็บไซต์ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นสองประเทศที่รับการรับรองร่วมกันกับไทย

เว็บไซต์ใหม่ สามารถเข้าใจบทบาทสำคัญของศรีลังกาใน UNESCAP ได้อย่างง่ายดาย

สยาม (ประเทศไทย) และลังกา (ศรีลังกา) ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ มีความสัมพันธ์อันดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ขยายทั่ว 7 ทศวรรษที่ผ่านมา อยุธยาแห่งสยามและแคนดี้แห่งศรีลังกาเป็นศูนย์กลางของการแผ่ขยายของความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่รุ่นเยาว์ว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาอย่างยาวนาน ประวัติศาสตร์ของวัดธรรมาราม อยุธยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมด้วยกับเว็บไซต์ใหม่

หนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง (MoUs) ทวิภาคี และข้อตกลงลงนามโดยรัฐบาลไทย กัมพูชาและลาวยังถูกรวมไว้เพื่อการรับรู้ของสาธารณชนและการใช้งาน ภายใต้การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและการพัฒนา สามารถอ่านรายละเอียดของ มหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาในประเทศไทย

เป็นครั้งแรกที่ฐานข้อมูลของ ชาวศรีลังกาที่อาศัยอยู่ในไทย กัมพูชา และลาว ได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ใหม่ด้วย

เพื่อการโปรโมทเศรษฐกิจทางการทูต ช่องทาง e-commerce ได้รวมอยู่ในเว็บไซต์ใหม่ ผ่านคิวอาร์โค้ด ที่ขึ้นแนะนำอยู่บนเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งสามารถรับข้อมูลใหม่ๆด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน และการท่องเที่ยวในศรีลังกาได้อย่างง่ายดาย

เป็นครั้งแรกที่มีการเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับศรีลังกาโดยตรง เว็บไซต์ใหม่ยังได้รวบรวมสถาบันสำคัญหลากหลายแห่งของศรีลังกา

อำนวยความสะดวกแก่ชาวศรีลังกาให้เชื่อมต่อกับประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย และได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง เป็นครั้งแรกที่เว็บไซต์ใหม่ได้มีการรวมสถาบันสำคัญในไทยหลากหลายแห่ง อาทิ รัฐสภา กระทรวงการต่างประเทศ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กรมศุลกากร กรมการพัฒนาชุมชน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คลังข้อมูลทางการค้าของไทย และประวัติศาสตร์วัดธรรมาราม อยุธยา เป็นต้น

ในบรรดาสถาบันที่สำคัญเหล่านี้ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติของวัดธรรมาราม อยุธยา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและชาวศรีลังกาในต่างแดน ถูกรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ใหม่โดยอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจําศรีลังกา พจ หาญพล อธิบดีสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อินทพร จั่นเอี่ยม อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศอุรีรัชต์ เจริญโต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพัชรดา นวกะวงษ์การ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ศาสตราจารย์คาซูโอะ ยามาโมโตะ และกรรมการบริหารสำนักงานกิจการศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซันจีฟ จายาสิงหะ ซึ่งเป็นชาวศรีลังกาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า 32 ปี และเป็นผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นล่าสุดจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย บุคคลสําคัญทุกท่านขอชมเชยและแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ของสถานทูตในการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ครั้งนี้

ท้ายสุด เอกอัครราชทูตชามินดา โคโลนเน แสดงความซาบซึ้งใจแก่ท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ บุษดี สันติพิทักษ์ บุคคลสำคัญทุกท่านจากหน่วยงานความร่วมือ ผู้ออกแบบเว้บไซต์ ไมเคิล นอร์ดสตรอม และทีมงาน ไลออน ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สำหรับการสร้างเว็บไซต์ใหม่ที่เป็นมิตรและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ของเรา พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ของทีมเตรียมความพร้อมฉุกเฉินศรีลังกา (SLCERT) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTA) กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา และเจ้าหน้าที่ของสถานทูตสําหรับการสนับสนุนของพวกเขาในระหว่างการสร้างเว็บไซต์ใหม่

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร

06 ธันวาคม 2566

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย