ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

ประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับ ศรีลังกา – 2567

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาด้านล่าง

ทุนการศึกษาจาก TICA – 2567

ทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ – 2567

ทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย – 2567