ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

Home 5 Frontpage 5 สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกา และโอกาสการลงทุนในศรีลังกา

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกา และโอกาสการลงทุนในศรีลังกา

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรในเอสแคปกล่าวถ้อยแถลง ในการประชุมสุดยอดด้านนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ณ กรุงนิวเดลี

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรในเอสแคปกล่าวถ้อยแถลง ในการประชุมสุดยอดด้านนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ณ กรุงนิวเดลี

เมื่อเร็วๆ นี้ ฯพณฯ วี เอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (เอสแคป) ได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดด้านนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การประชุมด้านถิ่นที่อยู่ของพืชและสัตว์ของอินเดีย (India Habitat Centre) กรุงนิวเดลี ทั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของสภาวิจัยด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของอินเดีย (Indian Council for Research on International Economic Relations) ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาวิจัยด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของอินเดียและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยทำหน้าที่ประธานสมัยประชุม ในระหว่างประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 80 และการเปิดตัวสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยทำหน้าที่ประธานสมัยประชุม ในระหว่างประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 80 และการเปิดตัวสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

ฯพณฯ ซี เอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (เอสแคป) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 80 ในระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้กำหนดหัวข้อของการประชุมคือ “การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Leveraging digital innovation for sustainable development in Asia and the Pacific)” โดย ฯพณฯ ซี เอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่รองประธานของการประชุมเอสแคป ครั้งที่ 80

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกา และโอกาสการลงทุนในศรีลังกา

เมื่อเร็วๆ นี้ สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “ศรีลังกา: อนาคตสำหรับการลงทุน” ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกาและส่งเสริมโอกาสด้านการลงทุนในประเทศศรีลังกา

ฯพณฯ ซี เอ ชามินดา ไอ โคโนเน่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยได้กล่าวเปิดงานโดยมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจที่ประเทศศรีลังกากำลังประสบอยู่และมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจ และได้กล่าวถึงความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกาที่เพิ่งจะมีการลงนามระหว่างกัน โดยคาดว่าการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกานี้ จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศทั้งสอง และส่งเสริมการบูรณาการในเชิงลึกกับประเทศในอาเซียน ทั้งนี้ ฯพณฯ ยังได้เชิญชวนให้นักลงทุนของไทยแสวงหาโอกาสการลงทุนในด้านต่างๆ ที่ประเทศศรีลังกาเชิญชวน

นายนฤชา ฤชุพันธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้กล่าวถึงความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและศรีลังกา โดยระบุว่า บริษัทธุรกิจของไทยสามารถที่จะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดที่มีศักยภาพอย่างเช่นประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญในฐานะตลาดเกิดใหม่ และยังได้เน้นย้ำว่า ประเทศศรีลังกามีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดีย ภูมิภาคเอเชียใต้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง และภูมิภาคแอฟริกา ทั้งนี้ ประเทศศรีลังกายังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ อาทิ อัญมณี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแร่ธาตุ ซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมของไทย นายนฤชากล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศศรีลังกามีความคืบหน้าในการดำเนินมาตรการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเงินที่รุนแรง โดยอาศัยนโยบายการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมด้านการลงทุนที่เอื้ออำนวยต่อนักลงทุนจากต่างประเทศ และไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่า ประเทศศรีลังกาได้กลายเป็นประเทศที่น่าลงทุนจากนักลงทุนทั่วโลก

นางเรนุกา วีระโคน ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศศรีลังกา ได้นำเสนอภาพรวมบรรยากาศการดำเนินธุรกิจในประเทศศรีลังกาและโอกาสที่เอื้อต่อการลงทุนในโครงการทางด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแบบผสมผสาน พลังงานทดแทน และการประมง และยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อริเริ่มล่าสุดที่สำคัญของสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศศรีลังกา อาทิ ศูนย์อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน (Investor Facilitation Centre) ที่จะช่วยเร่งรัดการดำเนินการอนุมัติโครงการ ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มพูนการให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน และโครงการการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partnership Finder) ที่จะใช้เป็นแพล็ตฟอร์มสำหรับการอำนวยความสะดวกด้านการแสวงหาหุ้นส่วนทางธุรกิจให้แก่นักลงทุน ทั้งนี้ ยังได้ขยายความเกี่ยวกับประโยชน์ของนักลงทุนที่จะได้รับจากความตกลงการค้าเสริระหว่างไทยกับศรีลังกาอีกด้วย

มีผู้แทนจากหลายหน่วยงานได้เข้าร่วมงานทางออนไลน์ อาทิ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย หน่วยงานพัฒนาเมือง (Urban Development Authority) หน่วยงานการไฟฟ้าของของศรีลังกา (Ceylon Electricity Board) และหน่วยงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของศรีลังกา (National Aquaculture Development Authority) โดยหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ได้นำเสนอโอกาสการลงทุนทางด้านพลังงานทดแทน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาแบบผสมผสาน การท่องเที่ยวและโรงแรม โลจิสติกส์ การพัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการศึกษา และสันทนาการในประเทศศรีลังกา นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนระดับอาวุโสจากหน่วยงานต่างๆ มาแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจในประเทศศรีลังกาด้วย อาทิ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมงาน ได้แก่ นางเอ ดับเบิ้ลยู เอส สมานมาลี (เลขานุการเอก) และ นางวิเรชิกา บันดารา เลขานุการเอก (ฝ่ายการพาณิชย์)

นักลงทุนที่มีชื่อเสียงทั้งของไทยและต่างประเทศจำนวนกว่า 30 คนรู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งกับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกาและโอกาสการลงทุนในประเทศศรีลังกา และแสดงความสนใจที่จะลงทุนในประเทศศรีลังกา โดยจะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกา

สถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนถาวรศรีลังกา
กรุงเทพมหานคร
29 เมษายน 2567

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรในเอสแคปกล่าวถ้อยแถลง ในการประชุมสุดยอดด้านนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ณ กรุงนิวเดลี

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรในเอสแคปกล่าวถ้อยแถลง ในการประชุมสุดยอดด้านนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ณ กรุงนิวเดลี

เมื่อเร็วๆ นี้ ฯพณฯ วี เอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (เอสแคป) ได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดด้านนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การประชุมด้านถิ่นที่อยู่ของพืชและสัตว์ของอินเดีย (India Habitat Centre) กรุงนิวเดลี ทั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของสภาวิจัยด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของอินเดีย (Indian Council for Research on International Economic Relations) ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาวิจัยด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของอินเดียและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยทำหน้าที่ประธานสมัยประชุม ในระหว่างประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 80 และการเปิดตัวสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยทำหน้าที่ประธานสมัยประชุม ในระหว่างประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 80 และการเปิดตัวสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

ฯพณฯ ซี เอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (เอสแคป) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 80 ในระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้กำหนดหัวข้อของการประชุมคือ “การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Leveraging digital innovation for sustainable development in Asia and the Pacific)” โดย ฯพณฯ ซี เอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่รองประธานของการประชุมเอสแคป ครั้งที่ 80