ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 The fourth session of the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development

The fourth session of the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

The fourth session of the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development
The fourth session of the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังศรีลังกา เชฮัน เซมาสิงหะ เป็นผู้นำคณะผู้แทนศรีลังกาในการเข้าร่วมการประชุมครั้งที่4 ของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจมหภาคการลดความยากจนและการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังศรีลังกา เชฮัน เซมาสิงหะ เป็นผู้นำคณะผู้แทนศรีลังกาในการเข้าร่วมการประชุมครั้งที่4 ของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจมหภาคการลดความยากจนและการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หลังจากกล่าวเปิดงานโดยรองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการ UNESCAP นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา(Armida Salsiah Alisjahbana) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของศรีลังกา เชฮัน เซมาสิงหะ (Shehan Semasinghe) ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม

ในการกล่าวสุนทรพจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของศรีลังกาเชฮัน เซมาสิงหะระบุว่าการขาดดุลการคลังกลายเป็นเรื่องธรรมดาทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา การกู้ยืมเพื่อการเงินงบประมาณต้องมองในแง่ใหม่ แท้จริงแล้วแนวทางใหม่เป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงความลำเอียงที่ไม่เหมาะสมของแนวทางปัจจุบันของความยั่งยืนของหนี้สาธารณะระยะสั้นโดยเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

ในการประชุมครั้งนี้ เอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวร จมินทะ ไอ โกโลนเน ถูกเลือกให้เป็นรองประธาน

นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับรองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการUNESCAP นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา (Mrs. Armida Salsiah Alisjahbana) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทย จุฬาภรณ์ อมรวิวัฒน์ และความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA)

คณะผู้แทนศรีลังกาประกอบไปด้วยเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรประจำ UNESCAP จมินทะ ไอ โกโลนเน อธิบดีกรมทรัพยากรภายนอกวิสาขะ อมราเซเคเร เลขานุการเอกและรองผู้แทนถาวร UNESCAPสมันมาลี่ และเลขานุการเอก(การค้า)และรองผู้แทนถาวร UNESCAPวิเรชิก้า บันดารา เลขานุการเอก

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
3 พฤศจิกายน 2566

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย