ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 The fourth session of the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development

The fourth session of the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าออกร้านคณะภริยาทูตเพื่อ การกุศลนานาชาติ ประจำปี ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “ชอปสนุก สุขใจ ได้กุศล” (Shop for a Cause) โดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย ในการนี้ นายสตีเฟ่น เสนานายาเก ซึ่งเป็นคู่สมรสของเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงานและเป็นกรรมการที่ร่วมรับผิดชอบในการจับฉลากรางวัล ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อของที่ระลึกและการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูตไปทั่วโลกผ่าน ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.iredcross.org)

The fourth session of the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development
The fourth session of the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังศรีลังกา เชฮัน เซมาสิงหะ เป็นผู้นำคณะผู้แทนศรีลังกาในการเข้าร่วมการประชุมครั้งที่4 ของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจมหภาคการลดความยากจนและการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังศรีลังกา เชฮัน เซมาสิงหะ เป็นผู้นำคณะผู้แทนศรีลังกาในการเข้าร่วมการประชุมครั้งที่4 ของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจมหภาคการลดความยากจนและการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หลังจากกล่าวเปิดงานโดยรองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการ UNESCAP นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา(Armida Salsiah Alisjahbana) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของศรีลังกา เชฮัน เซมาสิงหะ (Shehan Semasinghe) ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม

ในการกล่าวสุนทรพจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของศรีลังกาเชฮัน เซมาสิงหะระบุว่าการขาดดุลการคลังกลายเป็นเรื่องธรรมดาทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา การกู้ยืมเพื่อการเงินงบประมาณต้องมองในแง่ใหม่ แท้จริงแล้วแนวทางใหม่เป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงความลำเอียงที่ไม่เหมาะสมของแนวทางปัจจุบันของความยั่งยืนของหนี้สาธารณะระยะสั้นโดยเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

ในการประชุมครั้งนี้ เอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวร จมินทะ ไอ โกโลนเน ถูกเลือกให้เป็นรองประธาน

นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับรองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการUNESCAP นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา (Mrs. Armida Salsiah Alisjahbana) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทย จุฬาภรณ์ อมรวิวัฒน์ และความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA)

คณะผู้แทนศรีลังกาประกอบไปด้วยเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรประจำ UNESCAP จมินทะ ไอ โกโลนเน อธิบดีกรมทรัพยากรภายนอกวิสาขะ อมราเซเคเร เลขานุการเอกและรองผู้แทนถาวร UNESCAPสมันมาลี่ และเลขานุการเอก(การค้า)และรองผู้แทนถาวร UNESCAPวิเรชิก้า บันดารา เลขานุการเอก

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
3 พฤศจิกายน 2566

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าออกร้านคณะภริยาทูตเพื่อ การกุศลนานาชาติ ประจำปี ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “ชอปสนุก สุขใจ ได้กุศล” (Shop for a Cause) โดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย ในการนี้ นายสตีเฟ่น เสนานายาเก ซึ่งเป็นคู่สมรสของเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงานและเป็นกรรมการที่ร่วมรับผิดชอบในการจับฉลากรางวัล ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อของที่ระลึกและการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูตไปทั่วโลกผ่าน ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.iredcross.org)