ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

Press Releases

Home 5 Frontpage 5 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ร่วมเป็นแขกเกียรติยศในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของศรีลังกา ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ร่วมเป็นแขกเกียรติยศในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของศรีลังกา ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม เอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ได้หารือเกี่ยวกับโอกาสการทำงานสำหรับ คนศรีลังกาในประเทศไทย

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม เอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ได้หารือเกี่ยวกับโอกาสการทำงานสำหรับ คนศรีลังกาในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำ ประเทศไทยและผู้แทนถาวรฯ เข้าเยี่ยมคาราวะ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในวาระการเข้าดำรงตำแหน่ง ณ กระทรวงแรงงาน

นายเชฮาน เสมาสิงเหอะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมประชุม Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นายเชฮาน เสมาสิงเหอะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมประชุม Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นายเชฮาน เสมาสิงเหอะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Forum on Sustainable Development ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20–23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Sri Lankan St. Bridget’s Convent under 17 Netball Team won Championship Cup and Runner Up of under 16 Basketball Team and Under 19 Netball Team at Pathumthani University Sport Tournament Thailand 2023

ภายหลังการลงนาม ทำความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศศรีลังกา – ประเทศไทย ศรีลังกา – ไทย (SLTFTA) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรุงโคลัมโบ ได้สร้างยุทธศาสตร์ใหม่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ทวิภาคีของศรีลังกา และไทย ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของศรีลังกาในกรุงเทพมหานคร โดยจัดขึ้นที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจัดโดยสถานทูตและคณะทูตผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำประเทศไทย มีแขกเข้า

ร่วมงานกว่า 300 ท่าน รวมไปถึง ท่านรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ เอกอัครราชทูต สมาชิกคณะทูตานุทูต สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกรัฐสภาแห่งชาติ สมาชิกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สมาชิกกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองทัพบก ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวง จากหน่วยงานกรมต่างๆ ของรัฐบาลไทย องค์กรธุรกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานอื่นๆ และชาวศรีลังกาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้ร่วมเฉลิมฉลองงาน ตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำราชอาณาจักรไทยหรือผู้แทนถาวรของ UNESCAP นางชามินดา โคโลนเน่ และ คู่สมรส นาย สตีฟเฟ่น เสนานายาเก

พิธีการเริ่มจาก การจุดตะเกียงน้ำมันตามประเพณี มี ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตศรีลังกาหรือผู้แทนถาวรของ UNESCAP นางชามินดา โคโลนเน่ ได้เริ่มดำเนินจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการประกาศเอกราชของศรีลังกาในกรุงเทพมหานคร จากนั้นได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีประจำราชอาณาจักรไทย ตามด้วยเพลงชาติศรีลังกาในภาษาสิงหลและภาษาทมิฬ ต่อมาได้ทำการสงบนิ่งเป็นเวลาสองนาที ความเงียบได้บังเกิดขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงทุกคนที่สละชีวิตเพื่อชาติ

ในระหว่างที่เอกอัครราชทูต ชามินดา โคโลนเน ได้กล่าวพิธีการต้อนรับ หนึ่งในนั้นมีใจความว่า ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างศรีลังกา-ไทยมีระยะเวลายาวนานกว่า 7 ศตวรรษ โดยเริ่มจากการสานสัมพันธ์ด้วยเรื่องของพระพุทธศาสนาเถรวาท อีกทั้งจะมีพิธีประกาศตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอย่างเป็นทางการภายในปีหน้า พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศ เอกอัครราชทูต ชามินดา โคลอนเน กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน ได้เป็นแขกเกียรติยศในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปีการประกาศเอกราชของศรีลังกา ณ กรุงโคลัมโบ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดี รานิล วิกรมสิงเห แห่งศรีลังกา และเพื่อจักเป็นสักขีพยานแห่งความสำคัญในประวัติศาสตร์ของการลงนาม ทำความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศศรีลังกา – ประเทศไทย (SLTFTA) ที่กรุงโคลัมโบ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตยังกล่าวด้วยว่า ข้อตกลงทวิภาคีด้านการขนส่งทางอากาศ เมื่อปี 2493 ได้รับการต่อสัญญาแล้ว และบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งศรีลังกาและสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งช าติแห่งประเทศไทย ยังได้ข้อสรุปเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่กรุงโคลัมโบ เช่นกัน

ท่านเอกอัครราชทูตได้ถ่ายทอดข้อความวันประกาศอิสรภาพจาก ประธานาธิบดีรานิล วิกรมสิงเห ท่านนายกรัฐมนตรี ดิเนช กุนาวาร์เดนา และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ อาลี ซาบรี แห่งศรีลังกา

จากนั้นเอกอัครราชทูต ชามินดา โคโลนเน ได้ทำการดื่มอวยพร เพื่อขอให้สุขภาพพลานามัยและความสุขของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นไปอย่างเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องไปจนถึงรัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย ในภายภาคหน้ายังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันมั่นคงที่สืบต่อกันมายาวนาน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศรีลังกาและราชอาณาจักรไทย

ในระหว่างการกล่าวปาฐกถาพิเศษของ ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใจความตอนหนึ่ง“ประเทศไทยและศรีลังกามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและใกล้ชิดในทุกระดับจากฐานความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และวัฒน ธรรมที่เรามีร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านพุทธศาสนานิกายเถรวาท ในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ศรีลังกาถือเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยในเอเชียใต้ ด้วยที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์มีทางสี่แยกเป็นเส้นทางเดินเรือหลักในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเชื่อมต่อกับเอเชียใต้ แอฟริกา และยุโรป ศรีลังกาจึงเป็นประเทศที่มีศักยภาพในทางธุรกิจเป็นอย่างมาก”

ปีที่แล้วสองพันยี่สิบสาม (2023) การค้าทวิภาคีระหว่างไทยและศรีลังกามีมูลค่าสี่ร้อยสิบห้าล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละสิบหก (16%) จากปีก่อนหน้านี้ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดและจับต้องได้มากขึ้นหลังจากการสรุปผลและการลงนามเขตการค้าเสรี ระหว่างไทยและศรีลังกาที่กรุงโคลัมโบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว ข้าพเจ้าได้เดินทางร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสินในระหว่างการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการในฐานะแขกผู้มีเกียรติเพื่อเข้าร่วมการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพปีที่ 76ของศรีลังกา ซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศศรีลังกาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าเงินและอัตราเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพ

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอชื่นชมรัฐบาลศรีลังกาถึงผลลัพธ์อันน่าประทับใจนี้ ซึ่งข้าพเจ้ามั่นใจว่าศรีลังกาจะสามารถบรรลุผลสำเร็จศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจที่แท้จริงโดยเร็วที่สุด

ในระหว่างการเยือน ข้าพเจ้าและฯพณฯ นลิน เฟอร์นันโด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า การพาณิชย์ และความมั่นคงด้านอาหารของศรีลังกายังได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและศรีลังกา ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีลำดับที่ 15 ของไทยในกรุงโคลัมโบ ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างยิ่งว่าเขตการค้าเสรีจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจของเราในปีต่อๆ ไป

อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุมเครือข่ายธุรกิจศรีลังกา – ไทย “สำรวจโอกาสทางการตลาดเพื่อการค้าและการลงทุน” ที่กรุงโคลัมโบโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการค้า พาณิชย์ และความมั่นคงด้านอาหารของศรีลังกา และ หอการค้าแห่งศรีลังกา ที่สำคัญงานประชุมเริ่มต้นการดำเนินโครงการนี้ ประสบความสำเร็จอย่างมากมีนักธุรกิจจำนวนมากจากทั้งศรีลังกาและไทยเข้าร่วม อีกทั้งยังบรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนแก่นักธุรกิจจากทั้งสองประเทศภายหลังการบรรลุข้อตกล ง FTA

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ต่างๆและการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างเราทั้งสองประเทศ ต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจทวิภาคีในระดับต่อไป ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งนี้จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศของเรา”

หลังจากจบการกล่าว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย แห่งราชอาณาจักรไทย ได้ทำการดื่มอวยพร แด่ ฯพณฯ รานิล วิกรมสิงเห ประธานาธิบดีแห่งศรีลังกา จงนำพาความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองไปสู่รัฐบาลและประชาชนชาวศรีลังกาและประเทศศรีลังกา ให้มีความยืนยาว ยั่งยืน รวมไปถึงความสัมพันธ์ทวิภาคี ระหว่างประเทศศรีลังกาและประเทศไทย สืบต่อไป

ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งจัดโดยเอกอัครราชทูต นางชามินดา โคโลนเน่ และ คู่สมรส นาย สตีฟเฟ่น เสนานายาเก

ในช่วงเช้าของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตชามินดา โคโลนเน ได้ทำการชักธงชาติและประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีพระสงฆ์ชาวพุทธ คริสเตียน ฮินดู และอิสลาม เป็นประธานในพิธี ณ บ้านพักของเอกอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
ในกรุงเทพ ประเทศไทย
14.02.2024

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม เอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ได้หารือเกี่ยวกับโอกาสการทำงานสำหรับ คนศรีลังกาในประเทศไทย

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม เอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ได้หารือเกี่ยวกับโอกาสการทำงานสำหรับ คนศรีลังกาในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำ ประเทศไทยและผู้แทนถาวรฯ เข้าเยี่ยมคาราวะ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในวาระการเข้าดำรงตำแหน่ง ณ กระทรวงแรงงาน

นายเชฮาน เสมาสิงเหอะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมประชุม Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นายเชฮาน เสมาสิงเหอะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมประชุม Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นายเชฮาน เสมาสิงเหอะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Forum on Sustainable Development ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20–23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) กรุงเทพฯ ประเทศไทย