ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos
PRESS RELEASE

18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023

PRESS RELEASE

Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

PRESS RELEASE

Sri Lankans alerted about fraudulent job offers in Thailand

PRESS RELEASE

With the 4th of February marking the 75th Anniversary of the Independence of Sri Lanka, the Sri Lanka Embassy in Thailand celebrated the occasion under the theme ‘Namo Namo Matha Let’s Leap Towards the Centenary’.

PRESS RELEASE

Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

PRESS RELEASE

Sri Lankans alerted about fraudulent job offers in Thailand

Blog Post
Home 5 Media Releases/News 5 Sri Lanka highlights the resilient measures taken to overcome the economic and financial challenges of the COVID-19 pandemic
ศรีลังกามุ่งเน้นเอาชนะความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเงินในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
ศรีลังกามุ่งเน้นเอาชนะความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเงินในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

ในการประชุมวาระที่3ของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การลดความยากจน และการสรรหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาของ UNESCAP ถูกจัดขึ้นเสมือนจริงในกรุงเทพฯ วันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2564 และมีการอภิปรายเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ และกลยุทธุ์นวัตกรรมทางการเงินเพื่อเอาชนะความท้าทายหลากหลายแง่มุมในบทความโควิด 19

ในการนำของผู้แทนศรีลังกา เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและตัวแทนถาวร UNESCAP นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน ถ่ายทอดความซาบซึ้งใจแก่คณะกรรมการนโยบายมหภาค การลดความยากจน การสรรหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาของ UNESCAP เพื่อเอาชนะความท้าทายในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 และแสดงถึงการให้การสนับสนุนของศรีลังกาแก่การก่อตั้งกลุ่มที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยสมาชิกประเทศจีน ปุ่น ปากีสถาน ฝรั่งเศส และฟินแลนด์ ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งศรีลังกา Ajith Nivard Cabraal จะประสานงานกับกลุ่มดังกล่าว

การกล่าวถึงใจความสำคัญในด้านพิเศษของงาน ‘การสนทนาระดับภูมิภาคด้านการสรรหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา ทางการเงินอย่างยั่งยืน และการจัดการความเสี่ยงจากหนี้จากผลพวงการแพร่ระบาดโควิด19 ศักยภาพกลยุทธ์นวัตกรรมการเงินอย่างยั่งยืน’ผู้ว่า Cabraal กล่าวไว้ว่า “การลดการระแวดระวังของประเทศในช่วงการแพร่เชื้อระบาดระดับโลกเป็นการสร้างความวุ่นวาย และก่อให้เกิดจุดอ่อน และเพิ่มช่องโหว่ให้ประเทศโดยการลดมาตรการและการเตรียมการเข้าถึงทางการเงินที่ต่ำ” ผู้ว่า Cabraal ยังได้เน้นเรื่องความสำคัญของการเตรียมการสิทธิไถ่ถอนเงินโดย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund – IMF) ในช่วงแรกๆของการระบาดของเชื้อไวรัส และได้อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับหลักการใหม่ของศรีลังกาในการจัดการความเสี่ยงของหนี้ โดยการลดตลาดตราสารหนี้ การจัดหาเงินทุนใหม่ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล และการนำสินทรัพย์ที่มีอยู่และบางครั้งไม่ได้ใช้ (Underutilized Assets) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

ขณะแถลงการณ์ประเทศ อธิบดีของกรมทรัพยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งศรีลังกา Sampath Manthrinayake กล่าวว่าศรีลังกาสามารถรักษาความยั่งยืนของหนี้และการคลัง และขับเคลื่อนความยืดหยุ่นด้านการเติบโตและการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเป้าไปที่เศรษฐกิจสีเขียวและสีน้ำเงิน และเกษตรแบบใหม่ อนุญาตให้บริษัทท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบูรณาการกลายเป็นเครือข่ายมูลค่าระดับสากล และบรรลุมูลค่าการผลิต ธุรกิจเชิงเกษตร และภาคส่วนงานบริการที่สูงขึ้น

อธิบดีของสภาการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งศรีลังกา Chamindry Saparamadu ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร Samantha Bandara เลขานุการเอกและรองผู้แทนถาวร Saritha Ranatunga เป็นสมาชิกคณะผู้แทนจากศรีลังกา

สถานเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา
ในกรุงเทพ ประเทศไทย
27 ตุลาคม 2564