ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos
PRESS RELEASE

18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023

PRESS RELEASE

Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

PRESS RELEASE

Sri Lankans alerted about fraudulent job offers in Thailand

PRESS RELEASE

With the 4th of February marking the 75th Anniversary of the Independence of Sri Lanka, the Sri Lanka Embassy in Thailand celebrated the occasion under the theme ‘Namo Namo Matha Let’s Leap Towards the Centenary’.

Press Releases

Home 5 Media Releases/News 5 Permanent Representative of Sri Lanka, Ambassador C. A. Chaminda I. Colonne presents Letters of Credence to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
ผู้แทนถาวรศรีลังกาเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน มอบพระราชสาส์นตราตั้งแก่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)
ผู้แทนถาวรศรีลังกาเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน มอบพระราชสาส์นตราตั้งแก่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)
การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

ผู้แทนถาวรศรีลังกาแห่งคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP) เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยนางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน มอบพระราชสาส์นตราตั้งแก่เลขาธิการบริหารนางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา แห่งคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP) ที่กรุงเทพฯ ตามมาด้วยการประชุมเสมือนจริงในวันที่ 20 เมษายน 2564

หลังจากแสดงความยินดีและต้อนรับแก่เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน อย่างอบอุ่น สู่สำนักเลขาธิการ UNESCAP เลขาธิการบริหารนางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่สถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย รัฐบาลศรีลังกา การพัฒนาอย่างยั่งยืนในวาระปี 2573 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการในศรีลังกา
ในขณะที่ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งศรีลังกากล่าวทักทายอย่างอบอุ่น เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน ได้ให้คำมั่นว่าศรีลังกาจะให้ความร่วมมือและสนับสนุน UNESCAP อย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เลขาธิการบริหารนางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานาถ่ายทอดความทราบซึ้งใจแก่นายกรัฐมนตรีมหินทา ราชปักษา และรัฐบาลศรีลังกาในการจัดการประชุม the Fifth South Asia Forum ในหัวข้อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ศรีลังกา ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2564 พูดถึงการประชุมเสมือนจริงกับกระทรวงพลังงาน Udaya Gammanpila และเลขาธิการต่างประเทศ พลเรือเอกศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ชยานาถ โคลอมเบจ ได้เน้นย้ำถึงความสนใจของ UNESCAP ในการเตรียมการช่วยเหลือทางเทคนิคแก่การวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่7 (Sustainable Development Goal 7) โดยทำให้มีราคาไม่สูง พลังงานสะอาดตามเส้นทางในแผนที่ถนนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งสองท่านอภิปรายหารือกันด้านความร่วมมือในอนาคตในพื้นข้อมูลและสถิติ การทำเกษตรอินทรีย์ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน และการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา เช่นเดียวกับจัดหาการสนับสนุนทางเทคนิคและเงินทุนเพื่อพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในศรีลังกา

การอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสนใจและความพยายามอย่างกระตือรือร้นโดยประธานาธิบดีโคฐาภยะ ราชปักษะ ที่เปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเนขอความช่วยเหลือทางเทคนิค การวิจัย และโครงการการตระหนักรู้จาก UNESCAP เพื่อเปลี่ยนไปสู่เกษตรอินทรีย์ในศรีลังกา

การประชุมอภิปรายในครั้งนี้ยังมีผู้เข้าร่วมดังต่อไปนี้ เลขาธิการคณะกรรมาธิการ Lorenzo Santucci ผู้บริหารกลยุทธุ์และฝ่ายการจัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานย่อยใน เอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ Adnan Aliani แห่ง UNESCAP และเลขานุการเอกและรองผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำประเทศไทย Saritha Ranatunga

สถานเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา
ในกรุงเทพ ประเทศไทย
26 พฤศจิกายน 2564