ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos
PRESS RELEASE

18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023

PRESS RELEASE

Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

PRESS RELEASE

Sri Lankans alerted about fraudulent job offers in Thailand

PRESS RELEASE

With the 4th of February marking the 75th Anniversary of the Independence of Sri Lanka, the Sri Lanka Embassy in Thailand celebrated the occasion under the theme ‘Namo Namo Matha Let’s Leap Towards the Centenary’.

PRESS RELEASE

Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

PRESS RELEASE

Sri Lankans alerted about fraudulent job offers in Thailand

Blog Post
Home 5 Media Releases/News 5 Permanent Representative of Sri Lanka to the UNESCAP Presents Credentials 27 August 2019
ผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำ UNESCAP เสนอพระราชสาส์นตราตั้ง วันที่ 27 สิงหาคม 2562
ผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำ UNESCAP เสนอพระราชสาส์นตราตั้ง วันที่ 27 สิงหาคม 2562
Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าออกร้านคณะภริยาทูตเพื่อ การกุศลนานาชาติ ประจำปี ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “ชอปสนุก สุขใจ ได้กุศล” (Shop for a Cause) โดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย ในการนี้ นายสตีเฟ่น เสนานายาเก ซึ่งเป็นคู่สมรสของเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงานและเป็นกรรมการที่ร่วมรับผิดชอบในการจับฉลากรางวัล ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อของที่ระลึกและการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูตไปทั่วโลกผ่าน ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.iredcross.org)

ผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำ UNESCAP เสนอพระราชสาส์นตราตั้ง

นางสมันตา เค. ชยสุริยะเสนอพระราชสาส์นตราตั้งแก่นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เลขานุการบริหารประจำสำนักคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก(UNESCAP) ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้แทนถาวรคนใหม่ของศรีลังกาวันนี้

ในการต้อนรับผู้แทนถาวรคนใหม่ เลขานุการผู้บริหารนางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา กล่าวถึงอาณัติประจำ ESCAP และการประชุมประจำปีที่กำลังจะมาถึง และเชิญผู้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของศรีลังกา อธิบายอย่างละเอียดถึงสามประเด็นหลักในช่วงการประชุมประจำปีพ.ศ. 2563 ภายใต้ธีม กระตุ้นเศรษฐกิจ ความร่วมมือการพัฒนาทางทะเลอย่างยั่งยืนของสังคมและสภาพแวดล้อม โดยใช้ชื่อว่า ความเชื่อมโยงทางทะเลอย่างยั่งยืน การประมงและมหาสมุทรปลอดมลพิษ เลขานุการบริหารยินดีกับความสนใจของศรีลังกาสำหรับการมีบทบาทที่สร้างสรรค์และมีส่วนช่วยในการพิจารณา

ขณะที่กำลังถ่ายทอดควสมชื่นชมของรัฐบาลศรีลังกาสำหรับการช่วยเหลือทางเทคนิคและการนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถที่ทาง ESCAP คอยขยายให้แก่ศรีลังกา ผู้แทนถาวรจำได้ว่ามีสมาชิกศรีลังกาผู้ซึ่งมีความเชียวชาญและคอยเตรียมการบริการแก่ ESCAP ทั้งในฐานะที่ปรึกษา และผู้ปฏิบัติงาน ในฐานะที่เป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับบน PR Jayasuriya กล่าวไว้ว่าศรีลังกามีความสนใจอย่างสุดซึ้งในการส่งเสริมสุนทรียสนทนาร่วมกันและความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกเพื่อรับรองความปลอดภัยทางการเดินเรือ โดยเฉพาะการเดินเรือที่ปลอดภัยและสงบในมหาสมุทรอินเดีย การประมงอย่างยั่งยืน และการลดมลพิษทางทะเล เป็นต้น ในขณะเดียวกันประเทศก็ได้ประกาศใช้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2560 และรวมเข้าด้วยกันกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นยโยบายแห่งชาติ เธอมั่นใจว่าศรีลังกาจะมองหาความร่วมมือที่มากขึ้นกับคณะกรรมาธิการในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน

นางสาวสาริธา รานาตุงคะ เลขานุการคนที่สองมีความเกี่ยวข้องกับผู้แทนถาวร โดยมีนายมิทช์ เซียห์ เลขานุการ และนายลอเรนโซ ซานตุชชี รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมเป็นเลขานุการบริหารในที่ประชุม

หมายเหตุ: คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแฟซิฟิก (ESCAP) ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 (1947) เป็นศูนย์กลางภูมิภาคของสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการพัฒนาด้วยกันอย่างยั่งยืน ศรีลังกากลายเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแฟซิฟิก (ESCAP)ในปี พ.ศ. 2497 และตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับการบริการนโยบายที่ปรึกษา การเพิ่มขีดความสามารถ และความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยงานรัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ การคมนาคม พลังงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำ UNESCAP เสนอพระราชสาส์นตราตั้ง วันที่ 27 สิงหาคม 2562