ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos
PRESS RELEASE

18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023

PRESS RELEASE

Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

PRESS RELEASE

Sri Lankans alerted about fraudulent job offers in Thailand

PRESS RELEASE

With the 4th of February marking the 75th Anniversary of the Independence of Sri Lanka, the Sri Lanka Embassy in Thailand celebrated the occasion under the theme ‘Namo Namo Matha Let’s Leap Towards the Centenary’.

PRESS RELEASE

Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

PRESS RELEASE

Sri Lankans alerted about fraudulent job offers in Thailand

Blog Post
Home 5 Media Releases/News 5 Intervention by the Permanent Representative of Sri Lanka to the ESCAP at 383rd ACPR, 22 August 2019, 09:30-12:00 hrs.
Intervention by the Permanent Representative of Sri Lanka to the ESCAP at 383rd ACPR, 22 August 2019, 0930-1200 hrs

การยื่นมือเข้าร่วมโดยผู้แทนถาวรศรีลังกาแห่งคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแฟซิฟิก (ESCAP) ณ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่38 เมื่อวันที่ 22 กรกกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าออกร้านคณะภริยาทูตเพื่อ การกุศลนานาชาติ ประจำปี ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “ชอปสนุก สุขใจ ได้กุศล” (Shop for a Cause) โดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย ในการนี้ นายสตีเฟ่น เสนานายาเก ซึ่งเป็นคู่สมรสของเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงานและเป็นกรรมการที่ร่วมรับผิดชอบในการจับฉลากรางวัล ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อของที่ระลึกและการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูตไปทั่วโลกผ่าน ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.iredcross.org)

ท่านประธาน
เลขานุการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
ผู้แทนถาวรและสมาชิกผู้แทนทุกท่าน

ขอบคุณมากสำหรับการต้อนรับและการแนะนำที่แสนอบอุ่น ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่38 กับทุกท่านในวันนี้ และหวังที่จะแบ่งปันความคิดเบื้องต้นว่าศรีลังกาจะตั้งใจสานต่อความพยายามของคณะกรรมาธิการได้อย่างไรบ้าง เริ่มแรก ฉันอยากแสดงถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่และการสนับสนุนของฉันให้แก่ท่านเลขาธิการ ในฐานะที่คุณสนับสนุนพวกเราทั้งหมดให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยรัฐสมาชิกคณะกรรมาธิการเพื่อที่จะเพิ่มความร่วมมือซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้น ในการสร้างความมั่นใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการติดต่อทางสังคมวัฒนธรรมทั้งภายในและระหว่างประเทศของพวก เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทุกท่าน ท่านฯพณฯผู้แทนถาวรและท่านผู้แทนทั้งหลาย อย่างที่ฉันได้ดำเนินการหน้าที่ใหม่ของฉันในฐานะผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแฟซิฟิก (ESCAP) ทันทีหลังจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเกือบ 5 ปี ในตำแหน่งรองผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำสหประชาชาติที่กรุงเจนีวา

ฉันเชื่อว่าการสนับสนุนของฉัน วาระการดำรงตำหน่งของฉันในอนาคตที่กรุงเทพฯในฐานะผู้แทนถาวร UNESCAP จะเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าอย่างไม่ต้องสงสัย ส่งเสริมความร่วมมือที่เข้มแข็งและจริงใจที่ประเทศของฉัน ศรีและลังกาก็สนุกกับการเป็นคณะกรรมาธิการ และประเทศทวิภาคีแต่ละประเทศของทุกท่าน

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก(UNESCAP) เป็นแบบฟอร์มระดับภูมิภาคแบบไดนามิคซึ่งไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค ในการสำเร็จด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยกัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในศรีลังกาที่จะได้พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถในการพยายามที่จะบรรจุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ: การประชุมสหประชาชาติในเดือนกันยายนปีนี้ จะถูกรับรองโดยคณะกรรมาธิการระดับภถูมิภาค อย่าง ESCAP ได้รับการไว้วางใจให้ตัดสินใจดำเนินการตามลักษณะสำคัญ รวมถึงการทำให้เกิดผลสำเร็จ ติดตามและทบทวนข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน ดำเนินการเกี่ยวกับความเปราะบางที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติเพื่อทำให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จ ศรีลังกาที่ตอนนี้กลายมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับบนกำลังมองหาความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นกับคณะกรรมาธิการในด้านความสนใจร่วมกัน

ฉันมั่นใจที่จะรักษาประเพณีที่ดีสำหรับการมีส่วนร่วม กับคณะกรรมาธิการอย่างที่ศรีลังกาเข้าร่วมการประชุมหลักทั้งหมด และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องใน UNESCAP ด้วยที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในมหาสมุทรอินเดียและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการตระหนักเป้าหมายที่14 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศรีลังกากำลังมองหาการร่วมมือที่กระตือรือร้นระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการ วาระ76 ในปี พ.ศ. 2563 ในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ฉันอยากจะย้ำถึงความมุ่งมั่นของฉันที่เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีประสิทธิผลของศรีลังกาในงานของ ESCAP ขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และฉันขออวยพรให้ท่าน ฯพณฯ ผู้แทนผู้มีเกียรติทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความพยายามในอนาคตภายใน UNESCAP

ขอบคุณ