ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos
PRESS RELEASE

18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023

PRESS RELEASE

Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

PRESS RELEASE

Sri Lankans alerted about fraudulent job offers in Thailand

PRESS RELEASE

With the 4th of February marking the 75th Anniversary of the Independence of Sri Lanka, the Sri Lanka Embassy in Thailand celebrated the occasion under the theme ‘Namo Namo Matha Let’s Leap Towards the Centenary’.

Press Releases

Home 5 Media Releases/News 5 Sri Lanka calls for stronger regional cooperation for building back better from the pandemic through promotion of trade, investment and foreign employment opportunities at the 77th Session of the UNESCAP in Bangkok
Sri Lanka calls for stronger regional cooperation for building back better from the pandemic
ศรีลังกาเรียกร้องต่อความร่วมมือทางภูมิภาคอันแข็งแกร่งที่มากขึ้นเพื่อผลักดันการการฟื้นฟูจากวิกฤตให้กลับมาดีกว่าเดิมผ่านการส่งเสริมการค้า การลงทุน และโอกาสการจ้างงานต่างชาติ ณ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก(UNESCAP) วาระที่ 77 กรุงเทพมหานคร
ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะผู้แทนเข้าร่วมงาน International Industry Expo-2024 และการประชุมสุดยอดการลงทุน DigiEcon Global Investment Summit ในศรีลังกา

ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะผู้แทนเข้าร่วมงาน International Industry Expo-2024 และการประชุมสุดยอดการลงทุน DigiEcon Global Investment Summit ในศรีลังกา

สถานเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา ประจำกรุงเทพฯ ได้จัดการเดินทางให้คณะผู้แทน 7 คน นำโดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงาน International Industry Expo-2024 และการประชุมสุดยอดการลงทุน DigiEcon Global Investment Summit ซึ่งจัดขึ้นในศรีลังกาเมื่อไม่นานมานี้

นางจมินทะ โกโลนเน เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย และนายสตีเฟ่น เสนาในเก คู่สมรส เข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาท กราบบังคมทูลลาเนื่องในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ (รัชกาลที่ 10) พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นางจมินทะ โกโลนเน เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย และนายสตีเฟ่น เสนาในเก คู่สมรส เข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาท กราบบังคมทูลลาเนื่องในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ (รัชกาลที่ 10) พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2024 นางจมินทะ โกโลนเน เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำราชอาณาจักรไทยและผู้แทนถาวรประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และนายสตีเฟ่น เสนาในเก คู่สมรส ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ศรีลังกาเรียกร้องต่อความร่วมมือทางภูมิภาคอันแข็งแกร่งที่มากขึ้นเพื่อผลักดันการการฟื้นฟูจากวิกฤตให้กลับมาดีกว่าเดิมผ่านการส่งเสริมการค้า การลงทุน และโอกาสการจ้างงานต่างชาติ ณ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก(UNESCAP) กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 – 29 เมษายน 2564

การพูดในหัวข้อ‘Building back better from crises through regional cooperation in Asia and the Pacific’ ความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อผลักดันการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในการฟื้นฟูจากวิกฤตให้กลับมาดีกว่าเดิม นายกรัฐมนตรีมหินทา ราชปักษา ที่พิธีเปิดการประชุมประจำปีวาระที่ 77 ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก ศรีลังกาเข้าใกล้ความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 และเรียกร้องความร่วมมือ “South-South” เพื่อฟื้นฟูจากการแพร่ระบาด การประชุมถูกจัดเสมือนจริงวันที่ 26 – 29 เมษายน 2555

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่าระหว่างการแพร่ระบาด เศรษฐกิจและการส่งออกยังคงดำเนินการอย่างที่เป็น การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาครึกครื้นในเดือนมกราคม และธนาคารกลางลดดอกเบี้ยนโยบาย และยินยอมให้มีโครงการรีไฟแนนซ์ในศรีลังกา

นอกเหนือจากนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าศรีลังกาดำเนินการอย่างจริงจังด้านการทำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สำเร็จ การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และที่ปรึกษาพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการก่อตั้ง และในทศวรรษระหว่างปี 2564-2573 ได้รับการประกาศให้เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนาทักษะในศรีลังกา

การส่งมอบสถานะทางการเงินของประเทศ เลขาธิการต่างประเทศ พลเรือเอกศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ชยานาถ โคลอมเบจกล่าวว่า รัฐบาลศรีลังกาสามารถบรรเทาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และคงตัวเลขอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำเมื่อเทียนกับอัตราการฟื้นฟูที่สูงเนื่องจาก “Whole of Government and Whole of Society” กลยุทธ์โดยทั่ ว ๆ ไปที่อ้างถึงข้อเสนอที่เด่นกว่าคู่ แข่ง (Preemptive Strategy) และ ระบบสาธารณสุข (matured Public Healthcare system) เขายังกล่าวถึงวันที่ ชาวศรีลังกากว่าหนึ่งแสนสามหมื่นคนได้กลับบ้านจาก 120 ประเทศทั่วโลก และศรีลังกาได้จัดเตรียมอำนวยความสะดวกในการกักตัวฟรีโดยเฉพาะสำหรับแรงงานข้ามชาติ

ศรีลังกามีแนวทางการพัฒนาที่ยืดหยุ่น ครอบคลุม และยั่งยืน เลขาธิการต่างประเทศขอให้สมาชิกด้านความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก ควรเตรียมเศรษฐกิจขนาดเล็กอย่างศรีลังกาด้วยการลงทุน การเข้าถึงตลาดที่ดีกว่า และโอกาสทางการค้า โอกาสการจ้างแรงงานต่างชาติ และการช่วยเหลือการฉีดวัคซีน เพื่อผลักดันฟื้นฟูจากวิกฤตให้กลับมาดีกว่าเดิม

การยืนยันของคณะกรรมการในการร่วมมือระดับนานาชาติ ร่วมกับอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มัลดีฟส์ ปากีสถาน และเวียดนาม ศรีลังการ่วมเป็นสปอนเซอร์ของปณิธานการผลักดันประเทศไทย ซึ่งถูกนำมาใช้ในภารกิจหัวข้อ “Regional cooperation to build back better from crises in Asia and the Pacific” ความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อผลักดันการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในการฟื้นฟูจากวิกฤตให้กลับมาดีกว่าเดิม ในการสนับสนุนความพยายามของสมาชิก

สมาชิกมากกว่า 50 คนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ร่วมด้วยกับรัฐบาลอัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน อินโดนีเซีย คิริบาส สาธารณรัฐคีร์กิซ สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ มองโกเลีย สาธารณรัฐทาจิกิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาณ กัมพูชา ฟูจิ ปากีสถาน ประเทศไทย ตูวาลู และประเทศอุซเบกิสถาน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวาระที่ 77

เลขาธิการสหประชาชาติ และเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP) นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เน้นย้ำว่าเรามุ่งมั่นในการฟื้นฟู ความพยายามของเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกประเทศ รวมถึงประเทศด้วยพัฒนา ประเทศกำลังพัฒนา และรัฐเกาะเล็กๆในเอเชียและแปซิฟิก การพัฒนาความร่วมมือระดับนานาชาติ รวมทั้งความร่วมมือ South-South และ triangular cooperation จะก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไป

เอกอัครราชทูตศรีลังกาและตัวแทนถาวรประจำ UNESCAP เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน อธิบดีสภาการพัฒนาอย่างยั่งยืน Chamindry Saparamadu เจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารกลาง และผู้แทนสภาทรัพยากรภายนอกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของศรีลังกา

สถานเอกอีครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

30 เมษายน 2564