ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos
PRESS RELEASE

18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023

PRESS RELEASE

Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

PRESS RELEASE

Sri Lankans alerted about fraudulent job offers in Thailand

PRESS RELEASE

With the 4th of February marking the 75th Anniversary of the Independence of Sri Lanka, the Sri Lanka Embassy in Thailand celebrated the occasion under the theme ‘Namo Namo Matha Let’s Leap Towards the Centenary’.

PRESS RELEASE

Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

PRESS RELEASE

Sri Lankans alerted about fraudulent job offers in Thailand

Press Releases

Home 5 Media Releases/News 5 Sri Lanka chairs the Fourth Ministerial Conference on Transport of UNESCAP in Bangkok and highlights its commitment in realizing the more reliable, efficient and sustainable transport
Fourth Ministerial Conference on Transport of United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) was convened in hybrid mode in Bangkok from 14 -17 December 2021. Following the opening statements by Minister of Transport of Thailand, Saksayam Chidchob and Executive Secretary Armida Salsiah Alisjahbana of UNESCAP, Ambassador to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP, C.A. Chaminda I Colonne chaired the Ministerial Conference on 16 December 2021, after elected as one of the Vice Chairs of the Bureau. Minister of Transport of Indonesia Budi Karya Sumadi who was elected as the Chair of the Ministerial Conference handed over the proceedings to Ambassador and Permanent Representative Chaminda Colonne.</p>
<p>The Ministerial Roundtable was moderated by Executive Secretary Armida Salsiah Alisjahbana and attended by Ministers/Deputy Ministers of Transport of Thailand, Nepal, Fiji, Uzbekistan, Russian Federation, China and Republic of Korea. Ministers/Deputy Ministers of Transport of Maldives, Nepal, Turkey, Indonesia, Azerbaijan, Sri Lanka, Mongolia, Russian Federation, Republic of Korea, Kazakhstan, Tajikistan and representatives from Japan, Bhutan, Iran, USA, Thailand, Myanmar, China, Bangladesh, India, Cambodia, Economic Cooperation Organization (ECO) and Asian Institute of Transport Development ( AITD) addressed the Ministerial Conference.</p>
<p>Delivering the country statement, Minister of Transport of Sri Lanka Pavithradevi Wanniarachchi, highlighted that as a long-standing member of the UNESCAP, Sri Lanka is committed to achieve Sustainable Development Goals and transport is one of the sectors that can contribute immensely towards realizing these goals. She added that National Policy Framework of the Government gives high priority to transport sector in realizing the importance of having a more reliable, efficient and sustainable transport system and bridging the gap of urban rural divide.</p>
<p>During the Ministerial Conference strategies for scaling up sustainable transport initiatives in Asia and the Pacific to strengthen regional cooperation, assess the implementation of the Regional Action Programme for Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific, phase I (2017-2021) were discussed, and the Ministerial Declaration on Sustainable Transport Development in Asia and the Pacific, including a new regional action programme (2022-2026) aligned with the three pillars of sustainability and the 2030 Agenda for Sustainable Development were adopted.</p>
<p>Sri Lanka delegation headed by Minister of Transport Pavithradevi Wanniarachchi was comprised of Secretary N.B.M.Ranatunge and Director General W.A.D.S. Gunasinghe of Ministry of Transport, Secretary S. Hettiarachchi of Ministry of Tourism, Secretary D. D. Matharaarachchi of State Ministry of Warehouse Facilities, Container Yards, Port Supply Facilities and Boat and Shipping Industry Development, Secretary S. M. D. L. K. De Alwis of State Ministry of Vehicle Regulation Bus Transport Service and Train Compartments and Motor Car Industry, Additional Secretary W.B. Palugaswewa of Ministry of Highways, First Secretary and Deputy Permanent Representative to UNESCAP Saritha Ranatunga of Sri Lanka Mission in Bangkok and other senior officials from line Ministries and Agencies.</p>
<p>สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย<br />
กรุงเทพฯ ประเทศไทย<br />
21 December 2021
ศรีลังกาเป็นประธานการประชุมเรื่องการคมนาคมของรัฐมนตรีคคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก ครั้งที่4 ที่กรุงเทพฯ ย้ำให้คณะกรรมการคำนึงถึงการคมนาคมที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าออกร้านคณะภริยาทูตเพื่อ การกุศลนานาชาติ ประจำปี ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “ชอปสนุก สุขใจ ได้กุศล” (Shop for a Cause) โดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย ในการนี้ นายสตีเฟ่น เสนานายาเก ซึ่งเป็นคู่สมรสของเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงานและเป็นกรรมการที่ร่วมรับผิดชอบในการจับฉลากรางวัล ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อของที่ระลึกและการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูตไปทั่วโลกผ่าน ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.iredcross.org)

การประชุมเรื่องการคมนาคมของรัฐมนตรีคคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก ครั้งที่ 4 ถูกจัดในรูปแบบไฮบริดในกรุงเทพ วันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ตามมาด้วยพิธีเปิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งประเทศไทย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ และเลขาธิการบริหารนางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา แห่ง UNESCAP เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน ได้เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 หลังจากถูกโหวตให้เป็นหนึ่งในรองประธานสำนัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งอินโดนีเซีย Budi Karya Sumadi ผู้ถูกโหวตให้เป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรีได้มอบหมายการพิจารณาให้แก่เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน

การประชุมระดับรัฐมนตรีมีเลขาธิการบริหารนางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานาเป็นผู้ดำเนินการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วย รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งประเทศไทย เนปาล ฟิจิ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมัลดีฟส์ เนปาล ตุรกี อินโดนีเซีย อาเซอร์ไบจาน ศรีลังกา มองโกเลีย สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเกาหลี คาซัคสถาน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน และตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น ภูฏาน อิหร่าน สหรัฐอเมริกา ไทย เมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน บังกลาเทศ อินเดีย กัมพูชา องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและ สถาบันการพัฒนาการคมนาคมแห่งเอเชีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งศรีลังกา Pavithradevi Wanniarachchi กล่าวไว้ว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นสมาชิกของ UNESCAP ศรีลังกามุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการคมนาคมซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเผยแพร่ให้ตระหนักถึงเป้าหมายเหล่านี้ เธอยังเสริมอีกว่านโยบายระดับชาติของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคมนาคมที่ตระหนักถึงระบบคมนาคมที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน รวมถึงการเตรียมการเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างในเมืองและชนบท

ระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องของกลยุทธิ์การเพิ่มสเกลของการคมนาคมอย่างยั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก เพื่อเพิ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคอันแข็งแกร่ง มีการอภิปรายเรื่องการดำเนินการของโครงการเชิงรุกระดับภูมิภาคเพื่อการเชื่อมต่อการคมนาคมอย่างยั่งยืนในเอเชีย และแปซิฟิก วาระที่1 (2560-2564) และปฏิญญาว่าด้วยการพัฒนาคมนาคมอย่างยั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงโครงการเชิงรุกระดับภูมิภาค (2565-2569) ที่ประกอบไปด้วยสามเสาหลักแห่งความยั่งยืน และกำหนดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของปี 2573 จะถูกนำมาใช้

ผู้แทนศรีลังกานำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Pavithradevi Wanniarachchi ประกอบด้วยเลขิการ N.B.M. Ranatunge และอธิบดี W.A.D.S. Gunasinghe แห่งกระทรวงคมนาคม เลขาธิการ S. Hettiarachchi กระทรวงการท่องเที่ยว เลขาธิการ D. D. Matharaarachchi กระทรวงการต่างประเทศคลังสินค้า ลานตู้คอนเทนเนอร์ การพัฒนาการอำนวยความสะดวกท่าเรืออุปทาน เรือ และอุตสาหกรรมการขนส่ง เลขาธิการ S. M. D. L. K. De Alwis กรมการบริการรถเมล์และรถไฟโดยสาร และอุตสาหกรรมยานยนต์ เลขาธิการ W.B. Palugaswewa กรมทางหลวง เลขานุการเอก ผู้แทนศรีลังกาในกรุงเทพและรองผู้แทนถาวรคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก Saritha Ranatunga และเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงและหน่วยงานอื่นๆ

สถานเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกาในกรุงเทพ ประเทศไทย
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
21 ธันวาคม 2564

รับชมวิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=PKEhDdkrfx4