ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos
PRESS RELEASE

18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023

PRESS RELEASE

Buddha Rashmi National Vesak Festival, Sri Lanka 2023

PRESS RELEASE

Sri Lankans alerted about fraudulent job offers in Thailand

PRESS RELEASE

With the 4th of February marking the 75th Anniversary of the Independence of Sri Lanka, the Sri Lanka Embassy in Thailand celebrated the occasion under the theme ‘Namo Namo Matha Let’s Leap Towards the Centenary’.

Press Releases

Home 5 Media Releases/News 5 Newly appointed Permanent Representative of Sri Lanka, Ambassador C. A. Chaminda I. Colonne reassured Sri Lanka’s commitment to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
Newly appointed Permanent Representative of Sri Lanka
ผู้แทนถาวรศรีลังกาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน (H.E. Mrs. Colonne Appuhamillage Chaminda Inoka Colonne) แสดงความมุ่งมั่นต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)
Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าออกร้านคณะภริยาทูตเพื่อ การกุศลนานาชาติ ประจำปี ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “ชอปสนุก สุขใจ ได้กุศล” (Shop for a Cause) โดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย ในการนี้ นายสตีเฟ่น เสนานายาเก ซึ่งเป็นคู่สมรสของเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงานและเป็นกรรมการที่ร่วมรับผิดชอบในการจับฉลากรางวัล ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อของที่ระลึกและการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูตไปทั่วโลกผ่าน ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.iredcross.org)

ผู้แทนถาวรศรีลังกาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน ได้มีการเจอกันเป็นครั้งแรกกับเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

ในขณะที่ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถ่ายทอดความปราถนาดี แก่เลขานุการบริหารนางอาลิสจะฮ์บานา เอกอัครราชทูตและตัวแทนถาวรศรีลังกานางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน รับรองความร่วมมืออย่างเต็มที่และการสนับสนุนสำหรับความพยายามในอนาคตของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนามาตุภูมิให้ดีขึ้น โดยหารือกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ในศรีลังกา

หลังจากแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่เอกอัครราชทูตนางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน เลขาธิการบริหารนางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา ได้สรุปเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมประจำปี สมัยที่ 77 ภายใต้หัวข้อ ความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อผลักดันการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในการฟื้นฟูจากวิกฤตให้กลับมาดีกว่าเดิม (Regional Cooperation to Build Back Better from Crises in Asia and the Pacific) ซึ่งจะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2564 เธอเน้นว่าการประชุมที่กำลังจะมาถึงจะเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนการปฏิบัติที่ดีที่สุดของประเทศในภูมิภาคเกี่ยวกับกลยุทธ์ และการดำเนินการเพื่อฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เธอกล่าวขอบคุณายกรัฐมนตรีศรีลังกามหินทา ราชปักษา สำหรับวิดิโอที่พิธีเปิด และการเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นของศรีลังกาในการเข้าร่วมประชุมประจำปี สมัยที่77

ขณะที่กำลังกล่าวถึงความสำเร็จของศรีลังกาในการตอบสนอง กลยุทธ์การฟื้นตัว และรายการการฉีดวัคซีนในช่วงโควิด19 เอกอัครราชทูตชามินดา เน้นว่าผู้แทนศรีลังกาในการเข้าร่วมการประชุมประจำปี สมัยที่77 ควรที่จะนำโดยเลขาธิการต่างประเทศ พลเรือเอกศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ชยานาถ โคลอมเบจ ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในศรีลังกา โดยเฉพาะการส่งตัวกลับประเทศนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเมื่อปีที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูตนางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน ได้มีโอกาสในการเน้นย้ำเรื่องการส่งตัวกลับของแรงงานข้ามชาติจากตะวันออกกลางเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด19 และความสำคัญของการสร้างโอกาสการสร้างงานใหม่ๆ ทั้งภายฝนและภายนอกประเทศศรีลังกา เธอขยายความด้านความเป็นไปได้ของการสร้างตลาดแรงงานท้องถิ่นผ่านการลงทุนต่างชาติ และต้องการกระจายตลาดส่งออกของศรีลังกาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของศรีลังกาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองและยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการทำให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UNESCAP ประสบความสำเร็จ

ในการเชิญของเลขานุการบริหารอาลิสจะฮ์บานา เอกอัครราชทูตนางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเนได้เข้าร่วมการจัดเตรียมการประชุมเสมือนจริงของการประชุมประจำปี วาระที่ 77 ในวันที่ 20 เมษายน 2564

เลขานุการเอกและรองผู้แทนถาวรของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP) Saritha Ranatungaได้สมทบการประชุมเสมือนจริงเช่นกัน

สถานเอกอัครราชทูตและตัวแทนถาวรศรีลังกาประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

23 เมษายน 2564

Meeting with ES UNESCAP 1 1
Bangkok Press Release First Courtesy Call on Excutive Secratary of UNESCAP